ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΒΡΙΤΟΥ (ΑΜΑΡΙΟΥ)

Αστυνομικό Τμήμα Συβρίτου
(Πρώην Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου, Τ.Κ. 740 61)

- Διοικητής : 28330 22211
- Γραμματεία : 28330 22222
- Αξ/κός Υπηρεσίας : 28330 22222

- Fax : 28330 22211