LOGIN
Είσοδος ή Εγγραφή
Δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή;

Εγγραφείτε τώρα. Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση στο site.

Reset My password - Remind Me My username

Username
Password
Remember me
   

Καιρός  

   

Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας με τροποποίηση διατάξεων Ν.3075/2002

poasyΑθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 504/2/13ε

Προς: Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
          κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
Κοιν.: 1) Πολιτικά Κόμματα
          2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
              κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
          3) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
              Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
          4) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας με τροποποίηση διατάξεων Ν.3075/2002»

  Με το άρθρο 40 του Ν. 2190/94 δόθηκε η δυνατότητα στους επιτυχόντες της υπ' αριθμ: 6000/2/10-στ από 11-01-1989 προκήρυξης, που όμως με υπαιτιότητα της Πολιτείας δεν είχαν κληθεί για κατάταξη το 1989, να καταταγούν το 1994 και 1995 με τη σειρά επιτυχίας τους.

  Με την παρ. 2 του αρθ. 5 του Ν. 3075/2002 τους δόθηκε η δυνατότητα να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο το χρόνο που μεσολάβησε από την κλήση τους προς κατάταξη (1989) μέχρι την πραγματική τους κατάταξη (1994 -1995) με την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών από τους ίδιους, το οποίο προσδιορίζεται σύμφωνα με το υπ. αριθ. 65462/2004 από 15-07-2004 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε ποσοστό 30% επί των συντάξιμων αποδοχών.

  Με τις διατάξεις του Ν. 3865/2010 δόθηκε η δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους και στο ένστολο προσωπικό να αναγνωρίσουν συντάξιμο χρόνο για διάφορες αιτίες (σπουδών- ανατροφής τέκνων- τριετία) με καταβολή εισφορών που προβλέπεται στις διατάξεις του αρθ. 59 του Π.Δ. 169/2007 και στις διατάξεις του αρθ. 17 παρ. 2 του Ν. 2084/92, ήτοι ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών.

  Για λόγους ίσης μεταχείρισης και χρηστής διοίκησης και με βάση την αρχή της ισότητας, κρίνεται σκόπιμο να εναρμονιστεί το νομικό πλαίσιο που αφορά τους παραπάνω Αστυνομικούς με τα ισχύοντα για τους λοιπούς εργαζομένους και λοιπές κατηγορίες αναγνωριζόμενων υπηρεσιών και να αντικατασταθεί το αρθ. 51 του σχεδίου νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» με προώθηση τροπολογίας με το ακόλουθο περιεχόμενο:

  «Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του αρθ. 40 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) και των παρ. 23 του αρθ. 8 του Ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256Α), καθώς και όσοι δεν κατατάχθηκαν κατ' εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων αλλά λόγω της επιτυχίας τους σε διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν πριν την έναρξη ισχύος τους, μπορούν με αίτησή τους να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο από το Δημόσιο το χρόνο που μεσολάβησε από την κλήση τους προς κατάταξη ή την κύρωση των πινάκων επιτυχίας μέχρι την κατάταξη ή το διορισμό τους αντίστοιχα με καταβολή από τους ίδιους της προβλεπόμενης εισφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 59 του Π.Δ. 169/2007 και 17 παρ. 2 του Ν.2084/1992».

Πηγή : poasy.gr

Εναρμόνιση χρόνου κατάταξης για όλους τους Αστυνομικούς της εκπαιδευτικής σειράς 1995

poasyΑθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.:500/2/6θ

Προς: Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
          κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
Κοιν.: 1) Πολιτικά Κόμματα
          2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
              κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
          3) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
              Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
          4) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Εναρμόνιση χρόνου κατάταξης για όλους τους Αστυνομικούς της εκπαιδευτικής σειράς 1995»

  Με τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθ. 20 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63Α) αναγνωρίστηκε για τους Αστυνομικούς που κατετάγησαν μετά την 1-7-1995 στην Ελληνική Αστυνομία, ως Δόκιμοι Αστυφύλακες με χρονική καθυστέρηση μερικών ημερών για λόγους ανωτέρας βίας (μη λειτουργίας Τ.Δ.Α. Γρεβενών λόγω σεισμού), σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους που είχαν καταταγεί πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία αλλά φοίτησαν στην ίδια εκπαιδευτική σειρά , ως ημερομηνία κατάταξης τους η 19-6-1995, όσον αφορά τη θεμελίωση των μισθολογικών τους προαγωγών, ενώ για τα υπόλοιπα θέματα (γέννηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, επίδομα χρόνου υπηρεσίας), λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία πραγματικής κατάταξης.

  Με την προαναφερόμενη διάταξη αν και επιχειρήθηκε να ρυθμιστεί νομοθετικά η εναρμόνιση της ημερομηνίας κατάταξης, αυτό δεν επιτεύχθηκε. Κατόπιν τούτου, για λόγους ίσης μεταχείρισης και με βάση την αρχή της ισότητας προτείνεται να προωθηθεί σχετική τροπολογία με το ακόλουθο περιεχόμενο:

  «Η διάταξη της παρ. 6 του αρθ. 20 του Ν. 4058/2012 αντικαθίσταται ως εξής: Για τους δόκιμους Αστυφύλακες που κατετάγησαν το έτος 1995 λογίζεται ως ημερομηνία κατάταξης η 19-6-1995».

Πηγή: poasy.gr

Απάντηση του Ανδρέα Ξανθού στην επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ρεθύμνης

Απάντηση του Ανδρέα Ξανθού στην επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ρεθύμνης

Προς την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ρεθύμνης

Θέμα: Απάντηση στην από 12/02/2014 επιστολή σας για το νομοσχέδιο «αναδιοργάνωσης» της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Η κυβέρνηση που στην κορυφή της προεκλογικής της ατζέντας είχε την εγκληματικότητα για να καλλιεργήσει την ανασφάλεια του κόσμου και να εκβιάσει την ψήφο του, έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στην λειτουργία της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ., του Λ.Σ.-Ε.Α. και στις δομές ασφάλειας της χώρας. Με την κατάθεση του σχεδίου νόμου για την αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ., ουσιαστικά ολοκληρώνει αυτή την καταστροφική διαδικασία.

Αντί το σχέδιο νόμου, να έχει αφετηρία την λύση των υπαρχόντων προβλημάτων, την κάλυψη των κενών και των ελλειμμάτων στη λειτουργία των σωμάτων και την αναβάθμιση της λειτουργίας τους και της αποτελεσματικότητάς τους, προχωράει στην περαιτέρω αποδιοργάνωση τους και μετακυλύει τις πολιτικές ευθύνες, για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα, στη λειτουργία τους.

Ονομάζεται αναδιοργάνωση αλλά στην ουσία είναι αναδιάταξη των κεντρικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ. και παραπέμπει στην ολοκλήρωσή τους με την έκδοση πληθώρας Π.Δ.

Ενώ στην παρουσίαση του σχεδίου νόμου, αναφέρθηκε ότι θα μειωθούν δραστικά οι δομές των σωμάτων, το κόστος του νομοσχεδίου είναι τουλάχιστον 18 εκ. ευρώ.,  ενώ το κόστος της αναδιοργάνωσης τους δεν έχει προσδιοριστεί στην ειδική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο.

Όσον αφορά στην Ελληνική Αστυνομία, το σ/ν καταργεί τις αστυνομικές διευθύνσεις, καταργώντας έτσι το ενιαίο της διοίκησης σε κάθε νομό, διαιρεί την Αστυνομία σε τρείς Αστυνομίες χωρίς καμιά συνοχή μεταξύ τους, με πολύπλοκο τρόπο διοίκησης, προκαλώντας αλληλοεπικαλύψεις, δυσκολίες στον συντονισμό και τη λήψη αποφάσεων ενέχοντας τον κίνδυνο συγκρούσεων μεταξύ των υπηρεσιών, δημιουργεί υδροκέφαλες υπηρεσίες, αντί να μειώσει τη γραφειοκρατία του Υ.Δ.Τ. συντηρεί και ενισχύει το ρόλο της, καταργεί το αρχηγείο, δεν εξοικονομεί προσωπικό, αφού από τη μία μειώνει τις οργανικές θέσεις των αστυφυλάκων κατά (6.700) και από την άλλη δημιουργεί επιτελικές υπηρεσίες και νέες υπηρεσίες σε περιφερειακό επίπεδο, για τις οποίες θα χρειαστεί μεγάλος αριθμός αστυνομικών για γραφειοκρατικές και υποστηρικτικές εργασίες,  αυξάνει τις μετακινήσεις του προσωπικού, υπονομεύει τον θεσμό της πρόσληψης μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων και δεν διασφαλίζει την ομογενοποίηση του σώματος.

Δεν αλλάζει τον τρόπο επιλογής του Αρχηγού και αναπαράγει το καθεστώς επιλογής του από το ΚΥΣΕΑ.

Δεν αναφέρει τίποτα για την βελτίωση παροχής υπηρεσιών στον πολίτη και την καλύτερη ανταπόκριση στις κλήσεις του, την βελτίωση της καθημερινής αστυνόμευσης και δεν αναφέρει τίποτα σε σχέση με την αστυνόμευση της γειτονιάς και την κοινοτική αστυνόμευση.

Προσδιορίζει την Αστυνομική Ακαδημία ως Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς να αναβαθμίζει και να εκσυγχρονίζει την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση και παραπέμπει το σύνολο της λειτουργίας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην έκδοση Π.Δ.

Τα μεγάλα ζητήματα της υπηρεσιακής κατάστασης, εξέλιξης, αξιολόγησης, κρίσεων, μεταθέσεων κ.α., τα παραπέμπει πάλι σε Π.Δ. που θα εκδοθούν, χωρίς εγγυήσεις για το αστυνομικό προσωπικό ότι δεν θα αποβούν σε βάρος του.

Η ανάγνωση του σχεδίου για την ΕΛ.ΑΣ., προκαλεί την αίσθηση ότι έχει γίνει αντιγραφή κάποιων πραγμάτων από συγκεκριμένο σχέδιο με αλλαγή ονομάτων και περιεχομένου, με αποτέλεσμα να έχει προκύψει ένα αλλόκοτο σχέδιο, που όμοιό του είναι αναμφίβολο αν υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αντί να αναβαθμίσει την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγκαιότητα που φάνηκε και από τους σεισμούς στην Κεφαλονιά, την υποβαθμίζει και καταργεί ουσιαστικά τον συντονιστικό της βραχίονα το ΚΕΠΠ.

Συστήνει την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας, χωρίς να προβλέπεται η αναγκαία υποδομή.

Η διοικητική υπαγωγή του Π.Σ. στη Γ.Γ.Π.Π., δεν βοηθά ουσιαστικά το ρόλο του Π.Σ , ούτε το μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας. Η αναφορά ότι το Π.Σ. είναι ιδιαίτερο σώμα ασφαλείας, ανοίγει το δρόμο εμπλοκής του στους κατασταλτικούς μηχανισμούς.

Δεν αλλάζει τον τρόπο επιλογής του Αρχηγού και αναπαράγει το καθεστώς επιλογής του από το ΚΥΣΕΑ.

Επαναφέρει ένα δοκιμασμένο και αποτυχημένο σύστημα στην κορυφή της ηγεσίας, των δύο υπαρχηγών και εξαφανίζεται η οργανωτική δομή του αρχηγείου του σώματος.

Δημιουργούνται έξι υπερδιευθύνσεις οι οποίες δημιουργούν μια στρατιά τμημάτων, αυξάνοντας τον συγκεντρωτισμό και την γραφειοκρατία.

Δεν μεταφέρονται αρμοδιότητες από την κεντρική υπηρεσία του Π.Σ. στις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Εισάγεται ο παγκοσμίως άγνωστος θεσμός του συντονιστή υποστρατήγου, με άγνωστες διοικητικές και εδαφικές αρμοδιότητες, οι οποίες θα οριστούν με Π.Δ.

Καταργούνται οι Γενικοί Επιθεωρητές, χωρίς να έχει αξιολογηθεί ο θεσμός.

Η τριχοτόμηση του πυροσβεστικού σώματος παραμένει δυσκολεύοντας το πυροσβεστικό έργο, αλλά και διαιωνίζοντας αδικίες μέσα στο σώμα, καθώς στην πράξη οι πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστες εκπληρώνουν καθήκοντα μόνιμου πυροσβέστη, την ίδια όμως ώρα τα καθήκοντα αυτά δεν αναγνωρίζονται από τον νόμο με συνέπεια να μην απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους μονίμους. Όχι μόνο δεν ομογενοποιεί το σώμα, αλλά δεν επιλύει και το καθεστώς, αδειών, ωραρίου και καθηκόντων, των ΠΠΥ.

Αντί να επιλύσει το πρόβλημα της απλήρωτης εργασίας του συνόλου του προσωπικού, εντάσσει και τους ΠΠΥ στο ίδιο επαχθές καθεστώς.

Προβλέπει την πρόσληψη ιδιωτών πλοηγών κυβερνητών και μηχανικών, δημιουργώντας άλλη μια κατηγορία πυροσβεστικού προσωπικού.

Ανωτατικοποιεί τυπικά και όχι ουσιαστικά, την πυροσβεστική ακαδημία και βασίζει τη δομή της στο αναχρονιστικό Π.Δ. 174/1983, για την αλλαγή του οποίου έχουν συσταθεί δεκάδες επιτροπές.

Εισαγάγει τον θεσμό των πανελληνίων εξετάσεων, χωρίς να προβλέπει μέχρι την αποφοίτηση των πρώτων πυροσβεστών πως θα προσλαμβάνει το σώμα.

Υποβαθμίζει κατά βαθμό όλους τους Α/Ξ ειδικών υπηρεσιών του σώματος.

Αντί να εφαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού και να αναβαθμίσει την αρμόδια Δ/νση , την υποβαθμίζει και την συστεγάζει σε άλλη Δ/νση.

Δεν αναφέρει την υποχρεωτική ετήσια ιατρική εξέταση όλου του προσωπικού.

Εξαιρεί τους πυροσβέστες από τη δυνατότητα πρόσβασης στα στρατιωτικά φαρμακεία που υπάρχουν και στα αστυνομικά που συστήνει ο νόμος.

Αντί να επιλύσει προβλήματα, δημιουργεί υπηρεσίες για διώξεις και ποινικοποίηση της υπηρεσιακής τους ζωής, ενώ υπάρχουν οι υφιστάμενες δομές ελέγχου.

Δεν λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις και οι προτάσεις των υπηρεσιακών παραγόντων , ούτε των συνδικαλιστικών φορέων και δεν έγινε καμία ουσιαστική συζήτηση για το χαρακτήρα και τον προσανατολισμό της αστυνομίας.

Η Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα χρειάζονται μεταρρύθμιση και όχι αναδιοργάνωση.

Η μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, πρέπει να έχει ορίζοντα δεκαετιών και δεν μπορεί να γίνεται με την αλλαγή της εκάστοτε κυβέρνησης και του κάθε υπουργού.  Αυτό το εγχείρημα απαιτεί τη στοιχειώδη συναίνεση των κομμάτων, της κοινωνίας, των ανθρώπων που θα το εφαρμόσουν και εκείνων που θα είναι αποδέκτες των υπηρεσιών.

Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης απέφυγε επιδεικτικά, την ουσιαστική διαβούλευση με την κοινωνία και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Και εγώ αλλά και ολόκληρη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Η μόνη θετική υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει η κυβέρνηση, στην παρούσα φάση, είναι η απόσυρση του νομοσχεδίου.

 

Ανδρέας Ξανθός

Βουλευτής Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ

ΠΗΓΗ: rethemnosnews.gr

   
Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024
13:11:32
   

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ  

   

Δίκτυο Επιχειρήσεων  

Δίκτυο καταστημάτων – εμπορικών επιχειρήσεων του Ρεθύμνου, ανά κατηγορίες, που παρέχουν προσφορές & εκπτωτικά πακέτα για τα μέλη μας.

Βασική προϋπόθεση είναι το κάθε μέλος να υποδυκνείει την κάρτα μέλους που έχει προμηθευτεί από την Ένωσή μας, προκειμένου να κάνει γνωστή την ιδιότητά του στην επιχείρηση και να επωφελειθεί την έκπτωση - προσφορά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Μόνο εγγεγραμμένα Μέλη

   
© Copyright © 2014 Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Designed by Key4Site.